Základní měsíční chody

Ve všech následujících sestavách se již neprovádějí žádné výpočty. Všechny další tisky a výstupy na displej zobrazují a tisknou ty hodnoty, které platily v době, kdy bylo spuštěno měsíční zpracování daného měsíce. Lze tedy tisknout sestavy libovolně za uplynulé období a následné změny v osobních kartách, fixních položkách či daňových volbách nejsou dalšími aktualizacemi dotčeny.

Pod tlačítkem „Základní měsíční sestavy“ jsou k dispozici sestavy, vztahující se vždy k jednomu výplatnímu měsíci a zpracovávané položkově podle jednotlivých pracovníků. Měsíc zde volený není žádným způsobem ovlivněn aktivním měsícem z hrubých mezd. Tisk může být podle čísel pracovníků nebo abecední, požadavek zadáme na panelu „Jak třídit“. Tisknout můžeme jakékoliv období zpětně. Na panelu filtru lze ovlivnit interval tisknutých pracovníků nebo volitelné hlaedisko. V úvahu se vždy bere to hledisko, které platilo v době zpracování výplat.

Sestavy jsou rozděleny do čtyř částí:

Hrubé mzdy – Nabídne se tisk sestavy hrubých mezd:

 • Jako základní sestavu – základní údaje bez podrobných rozpisů.
 • Jako podrobnou sestavu – obsahuje podrobné údaje.

Záhlaví lze tisknout buď na každé stránce (pokud bude sestava založena jako celek), nebo u každého pracovníka (pokud bude sestava roztříhána a dána do výplatních sáčků jednotlivým pracovníkům).

Daňový protokol – Výplatní listina – Výčetka:

 • Tisk daňového protokolu.
 • Tisk výplatní listiny (viz. Přehled výplatních listin).
 • Schéma výplatní listiny (viz. Přehled výplatních listin).
 • Výplatní pásky.
 • Výčetku platidel s možností omezit bankovky 5000 Kč.
 • Potvrzení pracovníka o převzetí peněz pro výplatu nebo zálohu.

Odvody – Příkazy – Odpracovaná doba – Stálé platy:

 • Přehledné a rychlé zobrazení zákonných odvodů sumárně za pracovníky i organizaci.
 • Tisk bankovních příkazů.
 • Údaje o odpracované době ve formě tabulky nebo sestavy.
 • Přehle stálých měsíčních platů, včetně krácení za neodpracovanou dobu.

Penzijní připojištění:

 • Kontrolní sestavu, kde je doložena výše penzijního připojištění, které platí organizace za pracovníky jednotlivým penzijním fondům včetně vyčíslení, jakou výši může organizace zúčtovat do daňových nákladů a vyčíslení částky, kterou musí pracovník zdanit. Podklady pro výpočet se zadávají v osobní kartě, výpočet se provede v chodu „Zpracování výplat“. Má-li pracovník určitou částku zdanit, je třeba tuto částku zadat volbou „Blokování čistých mezd“ a výpočet mezd opakovat.
 • Vytvoření diskety pro odeslání dat penzijnímu fondu. Odesílají-li se data na disketě, musí být sloupec v oblasti srážek označen v textu kombinací „*PF*“. Toto označení musí být provedeno před výpočtem mezd.
 • Rozpis hrubých mezd
 • Rastr pro docházku
 • Daňový protokol
 • Výplatní listina
 • Výčetka platidel
 • Schéma výplatní listiny
 • Převzetí peněz
 • Výplatní pásky
 • Test minimálního odvodu zdravotního pojištění
 • Bankovní příkazy: Parametry / Tisk
 • Seznam pojištěnců
 • Odvody
 • Přehled stálých měsíčních platů
 • Odpracovaná doba
 • Čerpání dovolené

Bankovní příkazy pro odvod plateb z mezd – Parametry

Aktualizace údajů pro odvod plateb z mezd se provádí ve třech záložkách:

Sociální pojištění, daně a odborový příspěvek – Zde zadáme bankovní spojení pro tyto odvody. Zadané bankovní spojení se uchovává pro příští zpracování.

Zdravotní pojištění – Zde zadáme bankovní spojení na jednotlivé zdravotní pojišťovny, pokud jsme nezadali při aktualizaci zdravotních pojišťoven na základním formáři.

Ostatní srážky – Zde zadáme bankovní spojení pro ostatní odvody, pokud jsme ho nezadali při aktualizaci fixních položek.

Provedení příkazu pro odvod plateb z mezd

V levém panelu označíme kliknutím, které sloupce z výplatní listiny chceme bankovním příkazem odeslat. U srážek (modul 10) lze zvolit též interval čísel pracovníků, ostatní moduly se vždy odesílají za celou organizaci. Položky na příkazu lze třídit buď podle bankovních účtů (tj. kód banky-účet) nebo podle částky Kč, která se odesílá. Program dává možnost:

 • Vytisknout příkaz na tiskárně.
 • Vytvořit textový soubor pro dálkové ovládání do GE Capital Bank, České spořitelny a do banky Waldviertler. U některých bank je nutné doplnit dílčí údaje dle instrukcí na displeji.
  Poznámka: Seznam těchto bank bude postupně rozšiřován podle konkrétních potřeb dalších uživatelů.

U modulu 10 (srážky) lze rozepsat sumarizovaný údaj na bankovním příkazu do jednotlivých položek. K tomu slouží tlačítko „Rozepiš položky z příkazu“.

Poznámka:

V záložce pro Českou spořitelnu program dovoluje dvě verze pro odesílání dat:

 • Organizace platí z bankovního účtu, který je veden u ČS – Do textového souboru se zapíší věty tak, jak jsou zadané ve fixních položkách.
 • Organizace zašle ČS peníze jednou položkou – na tzv. sběrný účet a na disketě nebo jiném médiu se zasílá podrobný rozpis, jak se má tato sumární platba rozděli na dílčí účty jednotlivých pracovníků. V tomto případě je nutné označit sloupec (v modulu 10), kteréh se tato odlišnost týká, kdekoliv v názvu kombinací *DIS*. Takto označený sloupec se chová následovně:
  • Použije-li se jakákoliv volba kromě Disketa ČS, dosadí se pro sloupeček označený *DIS* místo bankovního účtu, sběrný účet ČS a místo variabilního symbolu číslo organizace. Oba údaje jsou na panelu „Disketa ČS“. Platby za všechny pracovníky jsou zde uvedeny jednou sumární položkou, kterou zasíláme ČS z libovolné banky sumu za všechny pracovníky.
  • Použije-li se Disketa ČS, dosadí se za bankovní účet i variabilní symbol hodnota z fixních položek. Volba „Disketa ČS“ se může zadat jen pro ty sloupce modulu 10, které mají označení *DIS*.

Napsat komentář