Vydané faktury – Fakturace

Fakturaci zboží a služeb vyvoláme stisknutím stejnojmenného tlačítka. Vlastní zadání probíhá na dvou samostatných panelech, které jsou označené jako „Adresní část“ a „Textová část“. Z adresní do textové části se přepneme stisknutím odpovídajícího tlačítka.

Adresní část

Číslo faktury – Číslo faktury naposledy použité se automaticky zvýší o jedna.

Typ dokladu – Daňový doklad, zálohová faktura nebo faktura.

  • daňový doklad
  • zálohová faktura
  • faktura
  • opravný daňový doklad
  • daňový doklad v insolvenci
  • dobropis

Adresa příjemce faktury – Adresa se může zadat trojím způsobem:

  • Je-li adresa v adresáři a známe-li její číslo, postačí napsat číslo adresy.
  • Je-li adresa v adresáři a neznáme-li její číslo, vstoupíme po stlačení tlačítka „Adresář“ do adresáře a zde adresu vybereme. Vybraná adresa se dosadí do rastru pro fakturaci po stisknutí tlačítka „Dosaď“.
  • Není-li adresa v adresáři a nechceme-li adresář o novou adresu rozšířit (např. tehdy, když příjemce faktury s organizací neobchoduje pravidelně), vypíšeme adresu přímo do rastru.

Po zobrazení Adresáře můžete rovnou psát hledaný název firmy a záznamy se okamžitě filtrují. Po stisku šipky dolů můžete záznamy listovat, po stisku Ctrl+Enter záznam vyberete do faktury.

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění – Zadává se pouze pro typ dokladu „Daňový doklad“.

Datum vystavení a datum splatnosti – Zadáme-li datum vystavení, pak se datum splatnosti automaticky spočítá podle údajů na panelu, „Kolik dní činí splatnost“. Splatnosti po tomto automatickém výpočtu lze samozřejmě individuálně změnit.

Bankovní spojení (Kam zaplatit) – Zadáme nebo vybereme přes klávesu „Vyber“.

Příjemce zboží, Konstantní symbol, Měna, Způsob úhrady – Zadejte údaje.

Konstantní text na faktuře – Text, uvedený na těchto pěti řádcích, se bude uvádět na konci každé faktury.

Na samostatných panelech pak je uživateli dán výběr:

Účtovat / Neúčtovat – Faktura se po sestavení a vytisknutí zapíše (nebo nezapíše) do účetnictví.

Archivovat / Nearchivovat – Faktura se uloží (nebo neuloží) do archivu.

Jakou strukturu má číslo faktury – prosté číslo – za číslem faktury jsou dvě / čtyři místa letopočtu.

Textová část

Textové části dominuje tabulka, čítající 20 řádků, kde vyplňujeme konkrétní údaje pro fakturu. Lze vyplnit množství a cenu, nebo přímo „Kč bez DPH“. Za sloupečkem „% DPH“ jsou ještě 3 sloupce další, zde uživatel žádná data nevyplňuje – pokud je vyplní, počítač je přepíše, neboť se jedná o výpočty pro účtování a fakturaci.

Hodnoty lze samozřejmě zadávat i včetně DPH, stačí změnit zadání na panelu „Hodnoty se zadávají“.

Při zadávání údajů se na panelu „Rekapitulace“ trvale zobrazují aktuální stav faktury a daňové rekapitulace.

Výnosy účtovat sumarizovaně / položkově – Při sumarizovaném způsobu se v účetním předpise všechny řádky faktury sečtou do jednoho účtu tržeb, při položkovém způsobu se každý jeden řádek z faktury zobrazí v účetním rastru jako jeden řádek účetního předpisu. V obou případech jde pouze o nabídku na rastru – uživatel samozřejmě může konečnou podobu účtovacího předpisu upravit.

Hodnoty se zadávají bez DPH / včetně DPH – Bylo podrobně popsáno výše.

Pro zpracování faktury texty na rastru:

Všechny smazat – Údaje ve sloupci Text na rastru faktury se po vytisknutí vymažou.

Všechny ponechat – Údaje ve sloupci Text na rastru se ponechají.

Smazat od první zadané hodnoty – Ponechají se texty uvozující fakturu, od řádku s první číselnou hodnotou se sloupec Text vymaže.

Další volby:

Konečnou částku zaokrouhlit – Konečná částka na faktuře bude zaokrouhlená na desetihaléře, na celé koruny, nebo bude ponechána původní bez zaokrouhlení.

Na faktuře lze zadat i odpočet dříve zaplacené faktury – Tyto údaje se zadají na zvláštním panelu.

Celý rastr smazat – Smažou se všechny údaje na rastru.

Řádek vložit / vypustit – Na vyplněném rastru faktury se posunou údaje od kurzoru směrem dolů, tj. získáme jeden volný řádek na přidání, nebo se údaje posunou směrem nahoru a řádek kde je kurzor se ztratí.

Výběr položky ze skladu

Pokud fakturujeme materiál, který byl vydáván ze skladu, pak můžeme tímto tlačítkem ihned udělat výdejku ve skladové evidenci – samozřejmě za předpokladu, že skladová evidence je vedena stejným projektem – a nejde o skladovou fakturaci. Tlačítko „Výběr položky ze skladu“ nám otevře panel s údaji skladové evidence. Nejdříve vyhledáme v ceníku položku, která se prodává. Pro zobrazení a rychlejší orientaci lze zvolit různá zobrazení, různá třídění i omezení. Na panelu „Ve skladové evidenci zapsat“ se zadají údaje pro vystavení příjemky. Do rastru faktury se zadané údaje zapíší po stisknutí tlačítka „Dosaď“. Údaje lze dosadit bez ceny, nebo lze zvolit některou ze tří možných cen – samozřejmě, pokud s prodejními cenami skladová evidence pracuje. Do rastru faktury se zapíše do sloupce Text název položky ze skladové evidence a měrná jednotka, případně cena. Uživatel následně doplní pouze údaj o množství.

Vytisknutí faktury

Pokud jsou všechny hodnoty pro sestavení faktury zadané a není-li v zadaných hodnotách chyba, vytiskneme fakturu stisknutím tlačítka „Tisk“. Faktura se zobrazí na displeji jako každá jiná sestava, a uživatel může upravit tiskový vzhled. Pokud při prohlížení zjistíme na faktuře nesrovnalost, vrátíme se zpět do zadání stisknutím tlačítka „Storno“ v záhlaví náhledu sestavy (toto tlačítko žádná jiná tisková sestava nemá). Tlačítko „Storno“ vrátí uživatele do zadání, v němž jsou zachované všechny zadané hodnoty a je možno nesrovnalosti odstranit.

Zúčtování faktury

Je-li faktura při náhledu správná, stiskneme ikonu pro tisk na papír a vytiskneme potřebný počet výtisků. Poté stiskneme tlačítko „Pokračovat“. Po stisknutí tohoto tlačítka se faktura uloží do archivu a pokud požadujeme zúčtování, objeví se rastr pro zadání účetního předpisu.

Hodnoty, které jsou jednoznačně dané fakturou, jsou vyplněné v červených políčkách. Tyto hodnoty nelze měnit, protože zúčtovat můžeme jen to, co bylo vytisknuté na faktuře. Na panelu DPH jsou údaje pro DPH, na dalším panelu jsou tlačítka pro bližší orientaci v účetních souborech (osnova, výkony, kalkulační jednotky). Účetní předpis doplníme a fakturu zapíšeme do účetnictví společně s tiskem účetního dokladu.


Faktura se po zaúčtování nezapíše do originálního účetního souboru, ale dočasně do pracovního souboru.

Tento pracovní soubor zůstává v počítači a postupně se k němu přidávají další dílčí faktury. Položky z tohoto pracovního souboru můžeme prohlížet stisknutím tlačítka „Prohlížet položky zúčtované, ale nepřevedené do účetnictví“. Do originálního účetního souboru modulu účetnictví se pracovní soubor přenese při ukončení fakturace, pokud na dotaz „Zúčtované položky přenést do účetnictví“ odpovíme kladně. Soubor s dočasně zúčtovanými fakturami může být v počítači neomezeně, zachovává se i po ukončení fakturace či vypnutí počítače. Počet zúčtovaných a nepřevedených položek se zobrazuje na panelu v základní nabídce programu Fakturace.

Napsat komentář