Rozpuštění režií

Účetnictví rozpuštění režií

Při rozpouštění režií se náklady zadaných režijních výkonů rozpočítávají na zadané výkony přímé. Obecně lze náklady jednoho výkonu na výkony jiné. Rozpouštění se tedy nemusí týkat jen režijních nákladů. Např. mzdové náklady zootechnika se automaticky rozpočítají na jednotlivá střediska a hospodářské plochy.

SU a AU finančního účetnictví přechází na SU a AU vnitropodnikových nákladů a výnosů.

Režie je možné rozpouštět také na střediska a následně na výkony na těchto střediskách. Např. můžeme režijní výkon rozpočítat na střediska rostlinné výroby, živočišné výroby, mechanizace a správní středisko a na každém tomto středisku dále na libovolný počet výkonů.

Zpracování rozpouštění probíhá v jednom kroku pro celý rok. Pokud tedy budete účtovat nové doklady, můžete kdykoliv opakovaně provést zpracování rozpouštění režií.

Do základních souborů účetních zápisů se zásadně nezapisuje. Veškeré výsledky rozpouštění režií se zapisují do samostatné tabulky.

Ze základních sestav pracuje s tabulkou rozpuštěných režií pouze sestava Obratová předvaha.

Základní parametry pro rozpouštění režií

Struktura rozpouštění podle nákladů (N)

Příklad:
Rozpočítáváme mzdu agronoma 30 000 Kč (režijní výkon 960, SU/AU=521/100) na nakoupenou pšenici a ječmen:
100 000 q pšenice, výkon 100, rozpočítáme 10 000 Kč ze mzdy
200 000 q ječmene, výkon 103, rozpočítáme 20 000 Kč ze mzdy

řádek
číselné označení řádku

název režie
vlastní slovní označení struktury

výkon
který režijní výkon se bude rozpouštět

rozp. od, rozp. do
na jaké výkony se bude režijní výkon rozpouštět (rozsah od-do)

podle středisek
zda se režijní výkon bude rozpouštět nejdříve na střediska. Pokud ano, je nutné uvést střediska v tabulce základny pro rozpouštění

AU režie
na jaký AU účet se bude výkon rozpouštět a na kterém se bude rozpuštěná režie sledovat

N/P
jakým způsobem bude rozpouštění probíhat:
N=rozpouštění režie v poměru podle přímých nákladů
P=rozpouštění režie stanoveným poměrem (viz. tabulka Základna pro rozpouštění režií stanoveným poměrem)

Základna pro rozpouštění režií stanoveným poměrem (P)

Zde se pro jednotlivé řádky uvede rozpis na které výkony, střediska a základny se provede rozpouštění nákladů. Základnou se rozumí nejenom procentní hodnoty, ale také např. přímo osevní plochy, podlahové plochy, objemy, atd. Program si sám provede přepočet na procenta.

Příklad:
Mzdu agronoma dle příkladu výše rozpočítáme na 100 ha pšenice výkon 100 a částkou 15 000 Kč a na 100 ha ječmene výkon 103 a částkou 15 000 Kč. Do základny uvádíme přímo výměru v hektarech.

Filtr režijních výkonů

SU vnitropodnikových nákladů / výnosů

Na jaké SU se budou režijní výkony rozpouštět. Odpovídající AU je uvedeno individuálně v tabulce Struktura rozpouštění podle nákladů v poli AU režie.

Spotřeba vlastních výrobků se sleduje na účtech
Kromě automatického zpracování SU nákladových účtů v rozmezí 500 až 598 je možné přidat zpracování dvou SU/AU účtů na kterých sledujete spotřebu vlastních výrobků. AU je možné zadat v rozmezí od-do.

Do základny nezahrnovat účty
Výčtem uveďte účty, které se nebudou zahrnovat do zpracování. Toto omezení neplatí, je-li základna zadaná poměrným číslem.

Do základny zahrnout jen účty
Výčtem uveďte účty, které chcete pracovat. Při zpracování rozpouštění podle nákladů (N) se budou zpracovávat pouze tyto účty. Toto omezení neplatí, je-li základna zadaná poměrným číslem.

Režie nerozpouštět na výkony
Výčtem uveďte výkony, na které se nebude režie rozpouštět.

Zpracovat
Provede se jednorázové zpracování všech účetních záznamů podle nastavených parametrů.


Při rozpouštění režií se neúčtují žádné položky v souboru účetních případů, pouze se pro účely kalkulací (v případě nedokončené výroby) rozpočítají náklady zadaných režijních výkonů na zadané výkony přímé. Na účetní sestavě se údaje o režiích zobrazují pouze v obratové předvaze. Údaje o rozpuštěných režiích jsou uložena v souboru REZIE.DB

Poznámka: Rozpuštění režií se nemusí týkat jen režijních nákladů. Může být chápáno i v širší míře, jako rozpouštění nákladů jednoho výkonu na výkony jiné.

Základní parametry pro zpracování režií si uživatel zadá do tabulky strukturu. V této tabulce může uživatel zvolit až 15 různých režijních nákladů pro rozpuštění. V tabulce zadáme slovní název rozpouštěné režie, její výkon, interval výkonů, na které se mají rozpustit, Od-do, zda se mají výkony rozpouštět podle středisek a dále analytický účet, kde se režie sleduje (SU se zadává na druhém panelu). V posledním sloupci, označeném „N/P“ zadáme:

  • Písmeno A – mají-li se režie rozpouštět v poměru přímých nákladů.
  • Písmeno B – mají-li se režie rozpouštět v poměru zadaného procenta. V tomto případě musíme ještě vyplnit panel na pravé straně obrazovky, kde uvedeme, v jakém Poměru se budou režie na daném řádku rozpouštět na jednotlivé výkony.

Pokud se nemá některý účet do základny pro rozpouštění režií zahrnovat, uvedeme ho na panelu „Do základny nezahrnovat účty“.

Pokud se naopak má do základny započítávat jen některý účet, uvedeme ho do panelu „Do základny zahrnout jen účty“. Na panelu v dolní části displeje lze zadat výkony, na které se režie nebude rozpouštět.

Napsat komentář