Pracovníci

V agendě Pracovníci můžeme opravovat údaje u pracovníka, tisknout různé sestavy, vytvářet podání na ČSSZ, přidávat děti a fixní údaje pracovníka a zobrazovat podrobné údaje.

Pracovníky můžeme třídit a filtrovat podle různých kritérií. Poklepáním můžeme panel skrýt, případně zobrazit.

Záložka ePodání

Záložka ePodání obsahuje přehled vygenerovaných souborů XML, které můžete následně odeslat na ePortál ČSSZ.

Přidat – Zobrazí se typy ePodání na ČSSZ. Vytvoří se nový záznam ke kartě pracovníka a do přednastavené složky se vytvoří XML soubor, který je možné kdykoliv později odeslat na ČSSZ tlačítkem ePortál na této obrazovce, stejným tlačítkem na halvní obrazovce agendy Mzdy.

Smazat – Smaže se záznam přiřazený ke kartě pracovníka. Vygenerovaný XML soubor zůstává i nadále na disku.

HZUPN – Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti

Vygeneruje se XML soubor se základními údaji pracovníka. Pro správné odeslání hlášení je nutné na ePortálu doplnit Číslo rozhodnutí o DPN a kdy případně začal zaměstnanec vykonávat zaměstnání.

Záložka Děti

Upravujete děti konkrétního pracovníka, na které uplatňujete daňové zvýhodnění.

Záložka Fixní

Zde můžete upravovat Fixní položky.

Záložka Info

Zde si můžete při listování pracovníky zobrazovat libovolné údaje členěné do podzáložek Osobní, Plat, Volitelná a ČSSZ.

Editace údajů

Přidat – Do souboru se zařadí nově pořízený pracovník. Pracovníka nelze zařadit, pokud už jiný pracovník téhož čísla existuje (kontroluje počítač).

Opravit – Na displeji se zobrazí všechny stávající údaje o pracovníkovi, jednotlivé údaje lze změnit. Změníme-li číslo pracovníka, změní se toto číslo ve všech souborech, kde bylo použito.

Smazat – Pracovníka lze smazat jen tehdy, nemá-li ve stávajícím roce žádný údaj ve výplatách (hlídá počítač).

Zadáváme údaje pracovníka rozčleněné do záložek Osobní data, Daňové údaje, Průměry, Volitelná hlediska, Texty, ČSSZ a ČSSZ cizozemci.

Celý plat spořit – Pokud ano, je zde uveden sloupec, který se automaticky opraví, změníme-li počet v parametrech počet sloupců.

Mzdu bude zdaňovat pracovník – Který pracovník bude zdaňovat mzdu, pokud ji bude zdaňovat někdo jiný (používá se u vedlejšího pracovního poměru).

Volitelná hlediska – Program dovoluje u každého pracovníka sledovat až 10 dalších dílčích hledisek, každé o rozsahu max. 5 míst. Jsou povoleny pouze číselné hodnoty. Text pro volitelné hledisko se dosazuje z parametrů.

Texty – U každého pracovníka lze zapsat jakoukoliv poznámku na mzdový list, povoluje se rozsah 12 řádků po 50 znacích. Jsou povoleny i hodnoty nečíselné.

Tisk…

Tiskové sestavy, které se vztahují ke konkrétním pracovníkům.

Hlášení zaměstnavatele / osoby dobrovolně nemocensky pojištěné
při ukončení pracovní neschopnosti

Zaměstnavatel nebo osoba dobrovolně nemocensky pojištěná na tiskopise uvede údaje týkající se dočasné pracovní neschopnosti potřebné pro výpočet poslední dávky za období do ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Uložit XML na disk

Na váš pevný disk do datové složky zpracovávané firmy bude vygenerován zobrazený XML soubor.

Spustit ePortál

Spustí se výchozí webový prohlížeč s stránkou pro načtení vygenerovaného souboru. Tlačítkem Procházet… si vyhledejte vámi vygenerovaný XML soubor a načtěte jej.
Doplňte další údaje, jako například Číslo rozhodnutí o DPN (což je v případě elektronického podání IČPE a číslo v rámci dne ve formátu <IČPE>RRMMDDnnnn.

ePortál můžete také spustit později tlačítkem ePortál na hlavní obrazovce mezd.

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Postup při generování žádosti:

 1. Vyberte pracovníka a stiskněte „Generovat“.
 2. Přečtete si do jakého souboru a kam se vygeneroval soubor XML.
 3. V hlavní nabídce programu Prowin zvolte „Nahrání XML do ČSSZ“.
 4. Zvolte „Spustit“ a tlačítkem „Procházet“ vyberte vámi vygenerovaný soubor. Automaticky se spustí odpovídající formulář.
 5. Doplňte chybějící popř. opravte vyplněné údaje a vlevo dole stiskněte „Zkontrolovat data“.
 6. Formulář můžete dále uložit, vytisknout popř. odeslat do datové schránky.

ELDP – ONZ

Každému pracovníkovi je možné vystavit evidenční list důchodového pojištění (ELDP) a Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ).

Základní princip

Generování a odesílání formulářů na PVS ČSSZ nově probíhá takto:

 • Spustíte program Prowin Mzdy – volbu e-Podání ČSSZ. Předtím si pro jistotu zkontrolujete odpovídající údaje ČSSZ na kartě pracovníka.
 • Přidáte nový záznam e-Podaní ve kterém vyberete pracovníka, určíte, zda se jedná o podání ONZ nebo ELDP a ze seznamu zvolíte odpovídající typ podání a jeho platnost. To opakujete pro všechna podání, které chcete podat.
 • Volbou Generovat se z karet pracovníka a z nastavení programu vytvoří XML soubory, které je možné nahrát na webový portál ČSSZ (viz. dále).
 • Na webovém portálu ČSSZ nahrajete odpovídající XML soubor, který předvyplní formulář ELDP nebo ONZ. Pokud budete chtít, provedete případné korekce údajů.
 • Vygenerované formuláře tisknete nebo odešlete na ČSSZ. Pro odeslání je možné přímo přes datovou schránku nebo pomocí certifikátu.
 • Hotové vyplněné formuláře můžete také uložit jako PDF dokument, případně uložit do adrchivu.
 • Pokud se tisk nebo odeslání podaří, potvrdíte vytvořenou dávku, která se označí datem odeslání a odkazem na vytvořený XML soubor. Takto označené dávky se již nenabízí ke generování.

Doplnění údajů do karet pracovníků

Druh činnosti – Číselník druhů činností byl ČSSZ upraven tak nešťastným způsobem, že původní a nové kódy kolidují. Aby bylo možné používat i starý způsob RELDP a PRIHL, tak jsme byli nuceni zavést nové pole Druh činnosti a staré pojmenovat Druh činnosti (platné do roku 2008). Program se pokusí automaticky konvertovat původní kódy i do nových, ale protože některé volby zpřesňuje nebo doplňuje, musíte nastavení u pracovníků před prvním použitím zkontrolovat.

Důchod – Také tento číselník byl zpřesněn a doplněn o nové položky.

Zaměstnání malého rozsahu – ČSSZ zavádí pro pracovníky nový pojem – zaměstnání malého rozsahu. Podrobnější údaje najdete na stránkách www.cssz.cz

Název současného/předchozího orgánu nem. pojištění (mimo ČSSZ) – Pro většinu případů nepovinné pole. Doplňte, pokud chcete, aby byl tento údaj vytisknut na hlášení ONZ.

Přehled e-Podání ČSSZ – V přehledu se zobrazují připravená i odeslaná podání ONZ a ELDP. Za zvláštní zmínku stojí sloupec Značka odeslání a Soubor XML.

Značka odeslání – Pokud se odeslání dávky ONZ nebo ELDP úspěšně podaří, pak můžete označit záznamy datem a časem odeslání. Soubory které jsou označeny, se nebudou nabízet pro následující zpracování dávky.

Soubor XML – Současně s označením časovou značkou odeslání se doplní název vygenerovaného souboru, který obsahuje vygenerovaná data odeslaná do programu PVS.

Přidat – V nové způsobu e-Podání se při přidání nového záznamu do přehledu podání vytvoří karta e-Podání, která obsahuje pouze dále uvedené údaje. Potřebné údaje z karet pracovníků a nastavení parametrů se natahují do programu PVS až v okamžiku generování.

Pracovník – Vyberte pracovníka, pro kterého chcete vytvoří e-Podání. Pracovníka vyberete zcela novým způsobem. Do pole hledaného textu zadáte buď číslo pracovníka, příjmení, jméno nebo rodné číslo. Můžete zadávat i řetězce uprostřed textů. Stiskem enteru přenesete pracovníka do karty e-Podání.

Druh podání – V současné době ONZ a ELDP.

Typ podání – ONZ i ELPD obsahují další typy, jako např. Odhláška, Přihláška, Oprava, … u ELDP způsob trvání zaměstnání, atd.

Platnost ke dni – Pro některé typy podání je nutné vyplnit údaj o platnosti ke dni. Při změně údajů se uvede, od kdy nahlášená změna údajů platí, při opravě se uvede datum vyhotovení opravovaného oznámení o nástupu zaměstnance, popř. jiného typu oznámení, v ostatních případech se uvede datum, od kterého akce platí. Pro některé případy (Přihlášky, Odhlášky) se datum neuvádí.

Generovat

Hlavní část programu, volba Generovat, vytáhne z karet pracovníků a nastavení parametrů potřebné údaje, které upraví do formátu požadovaného ČSSZ, tyto údaje zkompletuje do výsledného XML souboru.

Pokaždé, když provedete generování dat, vytvořený XML soubor se uloží do složky CSSZ_XML. Název tohoto souboru se skládá z druhu podání, data a času generování.

Postup generování

 1. Stiskněte tlačítko Generovat. Vygeneruje se soubor XML. Všechny vygenerované a vytištěné nebo odeslané záznamy se označí časovou značkou a názvem odpovídajícího XML souboru.

Které záznamy se mají generovat a odeslat

Aktuální záznam – Vygenerují se pouze data pracovníka, na jehož záznamu právě stojíte (bez ohledu na fakt, zda již byly odeslány nebo ne). Podle toho, zda jste do karty e-Podání zavedly ONZ nebo ELDP, tak se vygeneruje odpovídající hlášení.

Dosud neodeslané ONZ / ELDP – Program projede všechny karty e-Podání, u kterých dosud nebylo provedeno odeslání. Po úspěšném odeslání tyto záznamy označí časovou značkou odeslání, takže se již nebudou dále zahrnovat do generovaných dat.

Zrušit značku – Může se stát, že chcete pracovníka opětovně zařadit do ještě nevystavených. V takovém případě můžete snadnou u konkrétního záznamu zrušit jak časovou značku odeslání, tak název vygenerovaného xml souboru. Pokud jste takto generovali dávku hlášení, musíte provést odznačkování postupně u jednotlivých záznamů.

Napsat komentář