Hrubé mzdy a náhrady

Podklady pro zpracování hrubých mezd kalendářního měsíce provedeme stisknutím tlačítka „Zadání hrubých mezd“. Počítač povoluje vstoupit do hrubých mezd pro aktivní měsíc, jeden měsíc předchozí a všechny měsíce následující. Položky pro daný měsíc se zapisují do souboru HrubeXX.db, kde XX je měsíc zpracování.

Počítač nabízí tři základní panely:

  • Panel pro volbu pracovníka – Zde vyhledáme pracovníka, kterému chceme zadat mzdové údaje. U každého pracovníka je uvedeno, kolik korun má dosud zadáno v hrubých mzdách. Obdobně jako při aktualizaci kmenových dat, i zde můžeme volit několik třídění nebo použít filtr. Na panel vstoupíme buď kliknutím na seznam pracovníků nebo stisknutím klávesy F9.
  • Panel pro volbu sloupce hrubých mezd – Zde vyhledáme konkrétní sloupec pro hrubé mzdy, naturální mzdy nebo sociální dávky (moduly číslo 1, 3 a 4). U každého sloupce je uvedeno, kolik má dosud zadáno zvolený pracovník v jednotlivých sloupcích hrubých mezd. Pro každý sloupec se v panelu vpravo nahoře zobrazí jiné hodnoty pro vlastní zadání, jak byly definované v základních parametrech. Na tento panel vstoupíme buď kliknutím nebo stisknutím F10.
  • Konkrétní údaje pro hrubé mzdy – Na tomto panelu zadáváme konkrétní hodnoty, z nich se spočítá položka do souboru hrubých mezd. Středisko a výkon se kontrolují na povolená střediska a výkony v účetnictví – ostatní hodnotové údaje se kontrolují na hranice zadané v základních parametrech. U nemocenských dávek se provede výpočet podle zadané délky nemoci. Dny nemoci pracovní pak slouží jako podklad pro krácení stálého platu a osobní ohodnocení (blíže viz. měsíční zpracovnání).

Pro rychlejší orientaci při zadávání hrubých mezd lze využít nabídku z panelu Sumarizuj.

1.Pracovník-sloupecSumarizují se dosud zadané údaje podle pracovníků a sloupců
2.PracovníkSumarizují se dosud zadané údaje podle pracovníků za všechny sloupce
3.Sloupec-pracovníkSumarizují se dosud zadané údaje podle sloupců a pracovníků
4.SloupecSumarizují se dosud zadané údaje podle sloupců za všechny pracovníky

Tlačítko Výkony: Zobrazí se povolený seznam výkonů ze subsystému Účetnictví.

Tlačítko Prohlížet: Zobrazí se všechny dosud pořízené bloky. Bloky se zobrazí netříděné, tj. v tom pořadí, jak byly pořízeny. Program následně umožňuje zadat 9 možností pro různá třídění. Pro rychlou orientaci a vyhledání lze použít filtr pro číslo pracovníka či číslo sloupce.

Orientaci usnadní i barevné odlišení jednotlivých vět:

Červený řádekČíslo pracovníka i číslo sloupce je shodné s volbou na displeji pro pořízení hrubých mezd.
Modrý řádekJe shodné i číslo pracovníka, neshoduje se číslo sloupce.
Černý řádekNeshoduje se číslo pracovníka.

Při prohlížení hrubých mezd je možné provádět opravu chybně zapsaných vět, případně chybně pořízený blok vypustit ze souboru.


Pokud již existovala výplatní listina pro daný měsíc a uživatel po zpracování výplat znovu vstoupí do hrubých mezd a zapíše zde novou větu, nebo stávající větu opraví či vypustí, výplatní listina daného měsíce se automaticky vymaže, protože její údaje po změně hrubých mezd nejsou pravdivě.


Nezadáváme zde stálý měsíční plat a osobní ohodnocení, tento není ani v žádných sumářích tohoto chodu – dosadí se automaticky včetně krácení za neodpracovanou dobu.


Tlačítko „Blok“ má zcela specifické použití, které je blíže vysvětlené v hlavní nápovědě v kapitole „Blokování čistých mezd„.


Pokud je zadávaný údaj v parametrech definovaný jako „externí vstup“, tj. hodnota „předřadit“=8, pak se po zadání hodnoty tato zadaná hodnota změní podle parametrů souboru „Vstup_ex.db“. Blíže viz. kapitola „Externí vstup“.


Napsat komentář