Evidence dlouhodobého majetku

Základní metodické pokyny

V oblasti evidence dlouhodobého majetku (dříve základní prostředky, později hmotný investiční majetek) jsou všechny položky zapsány do souboru „Him.db“. Jednotlivé věty tohoto souboru obsahují řadu údajů, se kterými uživatel pracuje při indikaci a dále údaje pro zúčtování a odepisování. Projekt splňuje všechny požadavky v oblasti účetních i daňových odpisů.

Účetní odpisy

Z pořizovací hodnoty a ročního procenta odpisu je spočítána suma ročních odpisů (zaokrouhlená na celé koruny nahoru). Tato roční suma se pak rozpočítává na 12 měsíců. Měsíční odpis se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Odpis ve dvanáctém měsíci je upraven tak, aby suma zaokrouhlených měsíčních odpisů dala původně vypočtený roční odpis.

Daňové odpisy

Dle zákona o daních z příjmu projekt umožňuje uplatnit daňové odpisy rovnoměrné nebo zrychlené. Výpočet daňového odpisu probíhá podle platné daňové metodiky.

Aktualizace souboru

Základem celého zpracování dlouhodobého majetku se soubor „Him.db“. Tento soubor se jednorázově pořídí a následně se pouze aktualizuje při zařazení či vyřazení položky či při jiných změnách. Pořízení a aktualizaci zajistíme stisknutím tlačítka „Aktualizace“. V dolní části displeje se zobrazí jednotlivé věty dosud existující v souboru. Barevně je odlišen majetek, který byl celý rok od těch položek, které byly v průběhu roku zařazené či vyřazené, rovněž zobrazení je možné vymezit na všechny položky, nebo jen zařazené či vyřazené (panel „Zobrazit“). Soubor je možno individuálně třídit, třídění určíme na panelu „Jak třídit“. Údaj, kterým je soubor tříděn, je zobrazen jako první sloupec zleva a má šedý podklad.

Na panelu vlevo nahoře pak jsou úplné informace o větě, kterou zobrazuje kurzor. Informace jsou členěné do tří skupin:

  • Základní informace – členěno na účetní hodnoty a daňové hodnoty.
  • Podrobné účetní informace – Rozpis vstupní ceny, měsíčních účetních odpisů, oprávek a zůstatkové hodnoty podle měsíců v rámci celého roku.
  • Hlavní karta – Uživatel má k dispozici 12 řádků pro jakékoliv záznamy (analogie s klasickou inventární kartou, kam uživatel zadával nutné záznamy).

Vlastní aktualizace se provádí klasickým způsobem přes tlačítko „Přidat, Opravit, Smazat“. Po zadání jednotlivých údajů se ihned provádí veškeré matematické propočty a zobrazují se výsledky těchto propočtů.

Je třeba upozornit na rozdíl mezi „Smazat“ a „Vyřadit“. Tlačítkem „Smazat“ vypustíme větu ze souboru se všemi jejími hodnotami. Toto tlačítko použije uživatel tehdy, chceme-li zrušit položku bez náhrady – např. když byla omylem do souboru pořízena dvakrát. Při klasickém vyřazení, tj, když položka určitou dobu existovala a vyřazuje se z evidence třeba kvůli opotřebení, použije uživatel tlačítko „Opravit“ a následně zadá měsíc a kód vyřazení na odpovídajícím panelu.

Tiskové sestavy

Veškeré tiskové sestavy se dějí po stisknutí tlačítka „Tiskové sestavy“. Na levém velkém panelu zadáme, ke konci kterého měsíce se má sestava tisknout. Tím vymezíme, které položky se budou tisknout (jen ty, které v uvedeném období existovaly) a současně se k tomuto datu uvádí oprávky a zůstatková hodnota.

Sestavy účetní

Tento panel současně obsahuje dalších 14 hledisek, podle nichž lze vybírat položky k tisku. Požadujeme-li u některé položky omezení, zadáme zde dolní nebo horní mez, případně obě meze. Nezadáme-li na řádky žádný údaj, budou se položky pro tisk vybírat neomezeně.

Dále zadáme, jak mají být položky na sestavě tříděné a jak se mají hodnoty sumarizovat. Hodnoty se zadávají na panelu „Kterým řádkem třídit“ a „Po kterém řádku dělat součty“.

Sestava může být položková nebo sumární. U sumární sestavy se tisknou pouze součtové řádky. Sestava úzká obsahuje omezený počet údajů na řádku, sestava široká obsahuje úplný výčet údajů. Volba „úzká sestava / široká sestava“ nemá žádnou souvislost s úzkým nebo širokým papírem v tiskárně.

Samostatně můžeme vytisknout plán odpisu, zde neplatí žádné omezení na levém panelu. Vytisknout lze i položky v daném roce zařazené či vyřazené (panel „Soupis zařazených a vyřazených“).

Sestavy daňové

Vytiskneme přes tlačítko „Tisk“ na panelu „Sestavy daňové“. U této sestavy neplatí žádná omezení.

Tisk inventární karty

Inventární karty lze vytisknout na tiskárně po stisknutí tlačítka „Tisk inventárních karet“. Pro výběr a tisk platí všechna omezení.

Napsat komentář