Měsíční účtování

Pořízení účetních případů běžného měsíce

Po stisknutí tlačítka „Měsíční účtování“ počítač nahraje všechny dosud zúčtované položky a zobrazí stav zúčtovaných položek podle měsíců. Je-li řádek červený, je tento měsíc účetně uzavřený. Měsíc se uzavírá, či naopak uzavření zruší v základních parametrech. Pokud v některém měsíci není účtováno podvojně, je na panelu po levé straně výrazné upozornění ve tvaru šipek. Panel vpravo umožňuje podrobnějirozepsat, jaké dávky byly zúčtovány v konkrétním zvoleném měsíci.

Po stlačení tlačítka „Souhlasí – pokračujeme“ se zobrazí na displeji základní účetní rastr.

Všeobecný doklad

Na displeji se zobrazí rastr pro účtování všeobecného účetního dokladu. Obsahuje 30 řádků pro 30 zápisů, které lze zadat při jenom zadání.

Faktura přijatá

Na displeji se zobrazí rastr, do něhož lze zadat konkrétní údaje z přijaté faktury a následně ho zapsat do účetnictví.

Faktura vydaná

Analogie volby předchozí, rastr a následné účtování se však týká faktury vystavené.

Poznámka: Fakturu přijatou i vydanou lze samozřejmě také účtovat ve volbě všeobecný účetní doklad.

Při účtování volbou „Všeobecný doklad“ zadáváme úplný předpis včetně kalkulačních a naturálních jednotek, pokud se používají. Všechny zadávané údaje jsou kontrolovány, jakékoliv nesrovnalosti či logické chyby jsou hlášeny na panelu chyb. U nákladových a výnosových účtů je požadován výkon, u saldokontových účtů a účtů pro DPH je požadováno číslo faktury.

Je-li v rastru saldokontový účet, zobrazí se panel „Údaje pro saldokonto“.

Je-li v rastru účtováno o DPH, zobrazí se panel „Daňové údaje“.

Ostatní volby

Zapsat Zadané údaje se zapíší do účetního souboru. Zapsat lze jen když je zadání bez chyby.

Zapsat a doklad Zadané údaje se zapíší do účetního souboru. Zapsat lze jen když je zadání bez chyby a vytiskne se účetní doklad.

Poznámka: Doklad je možno vytisknout i dodatečně volbou „Tisk dokladu“ na hlavní obrazovce.

Úhrady viz. odpovídající nápověda

Osnova Vstoupíme do účtové osnovy s možností provést opravu a doplnění.

Výkony Vstoupíme do seznamu povolených výkonů s možností provést opravu a doplnění.

Prohlížení Vstoupíme do dosud zapsaných účetních případů. Touto volbou se opravují chyby v již pořízených účetních případech. Prohlížení dává pro rychlejší orientaci dvě možnosti:

Hledej – Vymezíme hledanou položku a kurzor se zastaví na té položce, která odpovídá požadovanému vymezení. Odpovídá-li zadanému vymezení více položek v souboru, zastaví se kurzor na první položce s tím, že postup je nutno opakovat.

Poznámka: Pokud potřebujeme vstoupit do účetních případů, je možné tak učinit i ve volbě „Prohlížení“ na hlavním panelu. Zobrazení je zde rychlejší, ale není možné v tomto vstupu provádět opravy.

Vyber – Opět vymezíme hledanou položku, ale na displeji se zobrazí všechny odpovídající položky najednou, následně je možné je vytisknout.

Zůstatky Zde se zobrazují právě aktuální zůstatky všech účtů. Zůstatky vybraných účtů (zadávají se v parametrech) se trvale zobrazují na panelu „Rekapitulace“.

Doklady Na displeji se přehledně zobrazí seznam všech dosud použitých dokladů v účtovaném měsíci.

Kalkulačka Zobrazí se systémová kalkulačka s možností provést matematický výpočet.

Zrušit Všechny údaje zadané na displeji se zruší.

Dodací listy Zobrazí se seznam dodacích listů z agendy Zásoby pro účtování faktur.

Kalkulační jednotky Nabídky kalkulačních jednotek s možností provést opravy a doplnění.

Souvztažnosti Do rastru se dosadí účty podle zadaného čísla souvztažnosti.

Přepínače v horní pravé části displeje dávají navíc možnosti volby:

  • Má-li se po zápisu celý přepis smazat, či mají-li se účty ponechat.
  • Ma-li se po zápisu číslo účetního dokladu zvýšit či ponechat.
  • Je-li nutno účtovat podvojně či povolíme-li zápis i když podvojnost nesouhlasí.

Při zápisu do rastru se navíc zobrazuje stav podvojnosti.

Oprava chybně zapsaných účetních případů

Pokud zapíšeme do souboru účetních případů chybnou položku a není-li vhodné a účelné provést storno či doúčtování, provedeme opravu stisknutím tlačítka „Prohlížet“. Kurzorem najdeme položku, kterou chceme opravit a opravu provedeme:

  • Jako opravu s protokolem Původní položka se ponechá v souboru, ale nadále samozřejmě nevstupuje do žádných sestav. Opravená položka se zapíše do souboru jako nová věta. Původní věta je při prohlížení červená.
  • Jako opravu bez protokolu Opravená položka se zapíše místo položky původní, opravená věta je při prohlížení modrá.

Opravovat nelze položky již opravené (tedy červené řádky) a věty z měsíce, který je podle parametrů nepřístupný. Nezapomeňte opravit všechny položky, např. údaje pro sledování DPH se neberou z účetního předpisu, ale z panelu DPH.

Pokud jste do účetních případů vstoupili přes volbu „Prohlížení“ na panelu měsíčního zúčtování, není možné tímto vstupem provádět opravy.

Účtování úhrad

Úhrady je samozřejmě též možné účtovat prostřednictvím rastru pro všeobecný účetní doklad. Použijeme-li však tlačítko „Úhrady“, máme možnost kontrolovat, zda při platbě odpovídá dříve zúčtovaná faktura a z faktury se jednožnačně dosazují údaje o čísle faktury a o plátci.

Na základním panelu v úhradách volíme „Příjem peněz“ (zobrazují se modré položky) nebo „Výdej peněz“ (položky jsou červené). Platbu indikujeme:

  • Částkou Kč – ve většině případů je tato identifikace nejjednoznačnější.
  • Číslem dodavatele (odběratele).
  • Číslem faktury

Pokud identifikaci odpovídá více otevřených položek saldokonta, zobrazí se a provedeme ruční výběr. Pro rychlejší orientaci lze volit různá třídící hlediska.

Pro každou položku z výběru se na panelu vpravo zobrazí úplné informace pro kontrolu. Stisknutím tlačítka „Dosadit do zúčtovacího předpisu“ se údaje o plátci (příjemci) peněz dosadí do základního rastru.

Napsat komentář