Seznam vydaných faktur

Panel tlačítek

 • Filtr – Zobrazí se nebo skryje Panel filtru.
 • Vše – Vynuluje všechny políčka na Panelu filtru a zobrazí všechny vydané faktury.
 • Přidat [Insert] – Přidá novou vydanou fakturu.
 • Kopírovat [Ctrl+K]- Přidá novou vydanou fakturu s tím že předvyplní většinu políček hodnotami aktuálně vybrané faktury. Pole Číslo faktury a VS (variabilní symbol) se vytvoří nové – podle nastavení Číselných řad. Rovněž datumy se předvyplní podle aktuálního data.
 • Opravit [Enter] – Opraví údaje aktuálně vybrané faktury. Nejde opravit faktura, která je již zaúčtovaná.
 • Smazat [Delete] – Smaže fakturu a její položky. Nejde smazat faktura, která je již zaúčtovaná.
 • Tisk – Zobrazí se okno Tiskových sestav.
 • Nové zaúčtování [Ctrl+U] – Zobrazí se okno s přednastaveným účetním předpisem. Všechny řádky účetního předpisu můžete libovolně upravovat. Pokud je doklad zaúčtován, zobrazí se místo tohoto tlačítka tlačítko Odúčtovat. Před zaúčtováním si na Panelu nastavení zvolte, zda chcete Účtovat každou položku zvlášť.
 • Odúčtovat – Smaže kompletně zaúčtování faktury. Toto tlačítko se zobrazí pouze tehdy, pokud je doklad již zaúčtován. Před definitivním smazáním se ještě zobrazí výzva k opsání textu „smazat“.
 • Nastavení – Zobrazí nebo skryje Panel Nastavení.

Panel Nastavení

Panel zobrazíte nebo opět skryjete tlačítkem Nastavení.

 • Částky celkem zaokrouhlovat – Přednastavení, jakým způsobem budou nové vydané faktury zaokrouhlovány. Při editaci faktury si můžete způsob zaokrouhlení změnit pro každou fakturu zvlášť.
 • Splatnost dní – Přednastavení počtu dní splatnosti. Při editaci faktury si můžete změnit hodnotu pro každou fakturu zvlášť.
 • Vystavil – Údaj, který se tiskne na vydanou fakturu a platí pro všechny faktury naráz. Pokud chcete mít individuální sdělení u každé faktury zvlášť, použijte při editaci políčko Texty (před nebo za položkami).
 • Účtovat každou položku zvlášť – Určuje, jakým způsobem se předvyplní účetní předpis při Novém zaúčtování. Zaškrtnete-li políčko, vytvoří se pro každou položku faktury nový řádek. Naopak, ponecháte-li políčko nezaškrtnuté, Posčítají se částky položek faktury podle sazeb DPH a pro každou použitou sazbu se vytvoří nový řádek účetního předpisu.

Panel filtr

Panel zobrazíte nebo opět skryjete tlačítkem Filtr.

Panel zobrazuje políčka, pomocí kterých můžete omezit seznam vydaných faktur na vámi požadovaný. Většina Tiskových sestav pracuje právě buď s tímto zúženým (vyfiltrovaným) seznamem, nebo s konkrétní fakturou. Všechny záznamy naopak zobrazíte tlačítkem Vše.

 • # faktury nebo VS – Filtruje podle čísla faktury nebo variabilního symbolu. Nemusíte zadávat celé číslo od začátku – filtruje i podle části řetězce i uprostřed.
 • Odběratel, IČO – Filtruje podle názvu odběratele nebo jeho IČa (i uprostřed řetězce).
 • # (u Odběratele) – Filtruje podle čísla odběratele (podle jeho začátku).
 • Interní poznámka – Filtruje podle Interní poznámky na faktuře. Hledá kdekoliv v textu. Do Interní poznámky si můžete zapisovat údaje pro své bližší rozlišení. Toto pole se nikde netiskne.
 • Vystaveno – Zaškrtněte pole Vystaveno a zadejte, nebo vyberte rozmezí datumů od – do. Pokud pole odškrtnete, nebudou mít zadané datumy vliv.
 • Plnění – Zaškrtněte pole Plnění (Datum zdanitelného plnění) a zadejte, nebo vyberte rozmezí datumů od – do. Pokud pole odškrtnete, nebudou mít zadané datumy vliv.
 • Všechny / Uhrazené / Neuhrazené – Zobrazí faktury podle toho, zda již byly uhrazeny nebo ne. Údaj je určen pro budoucí použití.
 • Všechny / Zaúčtované / Nezaúčtované / Neúčtovat – Zobrazí faktury podle toho, jestli již byly zaúčtované, případně, které jste určily k tomu, že se nebudou účtovat.
 • Třídění – Určuje způsob setřídění údajů. Značka > znamená od sestupně, značka < sestupně.

Seznam vydaných faktur

Zobrazí přehled faktur. Sloupce si můžete dočasně přesunout. Červeně jsou zvýrazněny faktury, jejichž Datum splatnosti je menší než aktuální datum. Za zmínku slouží sloupec Účetní doklad, který zobrazuje číslo dokladu, kterým byla faktura zaúčtována. Sloupec s Celkovou částkou faktury je zvýrazněn.

Seznam položek faktury

Pokud v Seznamu vydaných faktur najedete na konkrétní fakturu, zobrazí se v seznamu níže Položky této vybrané faktury. Částky jsou zvýrazněny. Sloupec Typ položky určuje, zda se jedná o položku Normální, Zálohu nebo PDP (položka s přenesenou daňovou povinností).

Seznam úhrad faktury

Seznam je určen pro zobrazení úhrad faktury (funkce úhrad je určena pro budoucí použití).

Rekapitulace

Zobrazí celkovou daňovou rekapitulaci jednotlivých sazeb DPH. Rekapitulovaná částka je korigována o zadané zaokrouhlení a rozdíl zobrazen jako částka Celkem. Odpočty záloh se zadávají jako položky faktury a jsou tedy součástí rekapitulace.