Měsíční účtování

Pořízení účetních případů běžného měsíce

Po stisknutí tlačítka „Měsíční účtování“ počítač nahraje všechny dosud zúčtované položky a zobrazí stav zúčtovaných položek podle měsíců. Je-li řádek červený, je tento měsíc účetně uzavřený. Měsíc se uzavírá, či naopak uzavření zruší v základních parametrech. Pokud v některém měsíci není účtováno podvojně, je na panelu po levé straně výrazné upozornění ve tvaru šipek. Panel vpravo umožňuje podrobněji rozepsat, jaké dávky byly zúčtovány v konkrétním zvoleném měsíci.

Po stlačení tlačítka „Pokračovat“ se zobrazí na displeji základní účetní rastr.

Je-li v rastru saldo-kontový účet, zobrazí se panel „Údaje pro saldokonto“.

Je-li v rastru účtováno o DPH, zobrazí se panel „Daňové údaje“.

Tlačítka spodní lišty

Zapsat – Zadané údaje se zapíší do účetního souboru. Zapsat lze jen když je zadání bez chyby.

Zapsat a doklad – Zadané údaje se zapíší do účetního souboru. Zapsat lze jen když je zadání bez chyby a vytiskne se účetní doklad.

Poznámka: Doklad je možno vytisknout i dodatečně volbou „Tisk dokladů“ na hlavní obrazovce.

Úhrady – viz. odpovídající nápověda

Osnova – Vstoupíme do účtové osnovy s možností provést opravu a doplnění.

Výkony – Vstoupíme do seznamu povolených výkonů s možností provést opravu a doplnění.

Prohlížení – Vstoupíme do dosud zapsaných účetních případů. Touto volbou se opravují chyby v již pořízených účetních případech. Prohlížení dává pro rychlejší orientaci dvě možnosti:

 • Hledej – Vymezíme hledanou položku a kurzor se zastaví na té položce, která odpovídá požadovanému vymezení. Odpovídá-li zadanému vymezení více položek v souboru, zastaví se kurzor na první položce s tím, že postup je nutno opakovat.
  Poznámka: Pokud potřebujeme vstoupit do účetních případů, je možné tak učinit i ve volbě „Prohlížení“ na hlavním panelu. Zobrazení je zde rychlejší, ale není možné v tomto vstupu provádět opravy.
 • Vyber – Opět vymezíme hledanou položku, ale na displeji se zobrazí všechny odpovídající položky najednou, následně je možné je vytisknout.

Zůstatky – Zde se zobrazují právě aktuální zůstatky všech účtů. Zůstatky vybraných účtů (zadávají se v parametrech) se trvale zobrazují na panelu „Rekapitulace“.

Doklady – Na displeji se přehledně zobrazí seznam všech dosud použitých dokladů v účtovaném měsíci.

Kalkulačka – Zobrazí se systémová kalkulačka s možností provést matematický výpočet.

Smazat – Všechny údaje zadané na displeji se zruší.

Dod. listy – Zobrazí se seznam dodacích listů z agendy Zásoby pro účtování faktur.

Kalk. jedn. – Nabídky kalkulačních jednotek s možností provést opravy a doplnění.

Souvztaž. – Do rastru se dosadí účty podle zadaného čísla souvztažnosti.

Horní panel

 • Všeobecný doklad – Na displeji se zobrazí rastr pro účtování všeobecného účetního dokladu. Obsahuje 30 řádků pro 30 zápisů, které lze zadat při jenom zadání.
 • Přijatá faktura – Na displeji se zobrazí rastr, do něhož lze zadat konkrétní údaje z přijaté faktury a následně ho zapsat do účetnictví.
 • Vystavená faktura – Analogie volby předchozí, rastr a následné účtování se však týká faktury vystavené.

Poznámka: Fakturu přijatou i vydanou lze samozřejmě také účtovat ve volbě všeobecný účetní doklad.

Při účtování volbou „Všeobecný doklad“ zadáváme úplný předpis včetně kalkulačních a naturálních jednotek, pokud se používají. Všechny zadávané údaje jsou kontrolovány – jakékoliv nesrovnalosti či logické chyby jsou hlášeny na panelu chyb. U nákladových a výnosových účtů je požadován výkon, u saldo-kontových účtů a účtů pro DPH je požadováno číslo faktury.

Zaškrtávátka

 • Má-li se po zápisu celý přepis smazat, či mají-li se účty ponechat.
 • Má-li se po zápisu číslo účetního dokladu zvýšit či ponechat.
 • Je-li nutno účtovat podvojně či povolíme-li zápis i když podvojnost nesouhlasí.
 • Při zápisu do rastru se navíc zobrazuje stav podvojnosti.

Oprava chybně zapsaných účetních případů

Pokud zapíšeme do souboru účetních případů chybnou položku a není-li vhodné a účelné provést storno či doúčtování, provedeme opravu stisknutím tlačítka „Prohlížet“. Kurzorem najdeme položku, kterou chceme opravit a opravu provedeme.

Účtování úhrad

Úhrady je samozřejmě též možné účtovat prostřednictvím rastru pro všeobecný účetní doklad. Použijeme-li však tlačítko „Úhrady“, máme možnost kontrolovat, zda při platbě odpovídá dříve zúčtovaná faktura a z faktury se jednoznačně dosazují údaje o čísle faktury a o plátci.

Na základním panelu v úhradách volíme „Příjem peněz“ (zobrazují se modré položky) nebo „Výdej peněz“ (položky jsou červené). Platbu indikujeme:

 • Částkou Kč – ve většině případů je tato identifikace nejjednoznačnější.
 • Číslem dodavatele (odběratele).
 • Číslem faktury

Pokud identifikaci odpovídá více otevřených položek saldokonta, zobrazí se a provedeme ruční výběr. Pro rychlejší orientaci lze volit různá třídící hlediska.

Pro každou položku z výběru se na panelu vpravo zobrazí úplné informace pro kontrolu. Stisknutím tlačítka „Dosadit do zúčtovacího předpisu“ se údaje o plátci (příjemci) peněz dosadí do základního rastru.

Napsat komentář