Editace přijaté faktury

Každá přijatá faktura musí obsahovat vyplněnou hlavičky a zadanou nejméně jednu položku.

Adresní část

Adresu na fakturu si můžete snadno vybrat pomocí tlačítka . Vyhledejte požadovanou firmu a stiskněte tlačítko Vybrat. Všechna adresní políčka zešednou a vedle tlačítka pro výběr se zobrazí tlačítko pro Zrušení vazby . Vytvořila se pevná vazba adresy a faktury. Tuto vazbu můžete křížkem zrušit a do adresních údajů si zapsat libovolné hodnoty.

Pevnou vazbu použijete pro často používané kontakty, naopak pro jednorázové klienty zadáváte adresu přímo – bez vazby.

Budu hradit – Zvolte způsob úhrady, jaký vám dodavatel předepsal. Do políčka můžete zadat i svůj vlastní text.

Na účet – Zadejte z faktury přijaté účet a kód banky, na který budete fakturu dodavateli hradit. Pokud je účet v Adresáři přednastaven, automaticky se přenese do faktury.

Předmět faktury – Přestože je obsah faktury dán popisy v položkách, je výhodné několika slovy popsat souhrnně obsah faktury do pole Předmět faktury. Tento text se pak dále přenáší do dalších sestav.

Kniha – Před uložením faktury překontrolujte, zda se bude zapisovat do správné Knihy. Pozdější změna není možná. Knihu zvolíte před vlastním přidáním faktury.

Doklad – Automaticky vygenerované vaše číslo dokladu, které ve většině případů nemáte důvod měnit. Strukturu číslování změníte v agendě Číselné řady pro každou konkrétní Knihu zvlášť.

Typ dokladu – Vyberte typ faktury. Údaj je určen pro budoucí použití.

Číslo faktury – Z přijaté faktury opište číslo faktury tak, jak je. To je důležité pro párování v Kontrolním hlášení, které interně provádí Finanční úřad.

VS – Variabilní symbol, který se automaticky přenáší z Čísla faktury tak, že ignoruje vše kromě čísel a využije v souladu s pravidly pro tvorbu variabilního symbolu maximálně 10 číslic. Pokud je na faktuře jiný variabilní symbol, než se vygeneroval z čísla faktury, ručně jej přepište.

SS, KS – Specifický a konstantní symbol.

Přijetí dokladu, Zdanitelné plnění, Splatnost – Opište datumy z přijaté faktury. Všimněte si, že v Prowinu nepoužíváme datum Vystavení dokladu, protože toto datum není pro chod programu ani evidenční chody důležitý. Namísto něj se používá datum Přijetí dokladu, který před nastavuje při zaúčtování faktury účetní období.

Rekapitulace – Zobrazí průběžnou daňovou rekapitulaci jednotlivých sazeb DPH.

Položky – Je možné přidávat textovou položku trojího typu: Normální, PDP (Přenesená daňová povinnost) a Záloha (odpočet zálohy).

Faktura musí obsahovat minimálně jednu položku. Položky je možné Přidat [Insert], , Kopírovat [Ctrl+K], Opravit [Enter] a Smazat [Ctrl+Del].

Doplňující údaje – Obsahují především pole Interní poznámka. Jedná se vaši poznámku k faktuře, která se nikde nezobrazuje ani netiskne.

Blokovat doklad proti zaúčtování – Pokud nechce fakturu z nějakého důvodu zaúčtovat, například je již ručně zaúčtován v modulu Účetnictví, zaškrtnete Blokovat doklad proti zaúčtování. Tento doklad nebude možné zaúčtovat tlačítkem Nové zaúčtování.

Zaúčtováno dokladem – Pokud je faktura již zaúčtována, zobrazí se číslo účetního dokladu z agendy Účetnictví.

Uložit fakturu je možné pouze tehdy, pokud proběhne kontrola správnosti vyplnění.